• "Przyszłość należy do wyobraźni."

  - Albert Einstein

   
 • "Nie możemy kochać domu, który nie ma swego oblicza i w którym kroki są pozbawione sensu"

  - Antoine de Saint - Exupéry

   
 • "Mój dom, moją twierdzą"

  - Autor nieznany

   
 • "Żona uczciwa ozdobą mężowi I najpewniejszą podpora domowi."

  - Jan Kochanowski

   
 • "Być szczęśliwym w domu to najważniejszy warunek dobrego życia"

   
 

Punkt rosy

Powietrze wilgotne może być dopóty oziębiane, dopóki nie osiągnie stanu nasycenia parą wodną. Poniżej tego punktu następuje wykroplenie pary wodnej w powietrzu lub na przedmiotach o niższej temperaturze. Właśnie tę temperaturę, poniżej której dalsze oziębianie powietrza pociągnie za sobą przemianę nadmiaru pary wodnej w wodę (skroplenie, kondensacja pary wodnej) nazywamy punktem rosy. Problem punktu rosy można łatwo wyjaśnić na często spotykanym przykładzie „potnienia” okularów przy wejściu w zimie do ogrzanego wnętrza. Powierzchnia szkieł w okularach ma temperaturę niską (poniżej punktu rosy dla powietrza we wnętrzu), a powietrze we wnętrzu ma taką samą zawartość wilgoci, że jej nadmiar wykrapla się na powierzchni szkieł. To samo zjawisko występuje w budownictwie, jeżeli powierzchnia wewnętrzna przegrody ma zbyt niską temperaturę, czyli nie jest wystarczającym izolatorem.

Inaczej mówiąc, jeżeli przegroda ma zbyt wysoki współczynnik przenikania ciepła, to wówczas jej wewnętrzna powierzchnia może mieć temperaturę poniżej punktu rosy dla danego pomieszczenia i na tej powierzchni następuje kondensacja wilgoci. Typowym przykładem kondensacji wilgoci na powierzchni przegrody może być zamarzanie zimą pojedynczego okna w ogrzewanym pomieszczeniu. Izolacyjność cieplna pojedynczej szyby jest bardzo niska i dlatego przy stosunkowo niezbyt wielkim mrozie na dworze i przeciętnej wilgotności wnętrza następuje zaparowanie okien a przy dalszym obniżaniu się temperatury przemiana skondensowanej pary wodnej w lód, czyli zamarznięcie szyby. Całokształt zjawisk spowodowanych zastosowaniem przegrody zewnętrznej o zbyt wysokim współczynniku przenikania ciepła nosi nazwę przemarzania przegrody.